Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας σε μαθητές και ενήλικες

Παρουσίαση προγράμματος

1.       Σκοπός

Το Σεμινάριο έχει σκοπό να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με τα απαραίτητα προσόντα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις των σύγχρονων αναγκών της εκπαίδευσης σε μια χώρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει στους επιμορφούμενους τις απαραίτητες γνώσεις διδακτικής και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, ενημέρωση για τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά υλικά ανάλογα με την ομάδα-στόχο και για την παραγωγή νέων εκπαιδευτικών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, μέσω του σεμιναρίου οι επιμορφούμενοι γνωρίζουν τις πιο σύγχρονες αρχές και τεχνικές της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας σε πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς, με διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, που επιδιώκουν να ενταχθούν κοινωνικά σε ένα εντελώς νέο γι’ αυτούς γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Προς ενίσχυση του σκοπού αυτού, το σεμινάριο παρέχει επιμόρφωση σε θέματα διγλωσσίας, διαχείρισης της πολιτισμικής διαφορετικότητας και των προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν, καθώς και αντιμετώπισης προκαταλήψεων, στερεοτύπων και ρατσιστικών φαινομένων. Μέσω της επιμόρφωσης στους προσφέροντες διδακτικές υπηρεσίες γλώσσας σε πολιτισμικά διαφορετικά άτομα θα τεθούν οι βάσεις για μια ομαλή εξέλιξη της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία και στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Παράλληλα, οι επιμορφούμενοι μυούνται στις μεθόδους της ερευνητικής διαδικασίας στον τομέα της διδακτικής και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και κατευθύνονται στη συγγραφή θεωρητικών ή ερευνητικών εργασιών προς δημοσίευση σε περιοδικές εκδόσεις με κριτές και επιστημονικά συνέδρια.

Περίγραμμα προγράμματος

Διάρκεια, τύπος και  κόστος:

Μέθοδος διδασκαλίας:
Ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση

Χορηγούμενα ECTS:


Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική

Τίτλοι σπουδών:

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 • Αποδεικτικό μαθημάτων και εργασιών

 

2.       Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε εν ενεργεία και αδιόριστους εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό Προσχολικής, Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης (φιλολόγους, δασκάλους, νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους)
 • Σε στελέχη εκπαίδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό (σχολικούς συμβούλους, διευθυντές σχολικών μονάδων και εκπαίδευσης, προϊσταμένους γραφείων εκπαίδευσης)
 • Σε εκπαιδευτικούς Διαπολιτισμικών Σχολείων και Σχολείων Ειδικής Αγωγής
 • Σε εκπαιδευτές Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)
 • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΣΕΚ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ
 • Σε εκπαιδευτές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και κατόχους των αντίστοιχων διπλωμάτων ειδίκευσης
 • Γενικά, σε όσους καλούνται ή ενδιαφέρονται να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

3.       Δεξιότητες που αποκτούν οι επιμορφούμενοι

Το σεμινάριο προσφέρει στους επιμορφούμενους εξειδικευμένες γνώσεις στη διδακτική και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους στον τομέα της εκπαίδευσης των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών, ενηλίκων και παιδιών, που διαβιούν στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιμορφούμενοι αναμένεται με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος να αναπτύξουν δεξιότητες ως εξής:

 • να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας,
 • να παράγουν εκπαιδευτικά υλικά για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας,
 • να αξιολογούν εκπαιδευτικά υλικά ως προς τη διαπολιτισμική τους διάσταση,
 • να αξιοποιούν τη λογοτεχνία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία,
 • να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές σε διαπολιτισμικές τάξεις,
 • να γνωρίζουν τις μεθόδους της ερευνητικής διαδικασίας στη διδακτική και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (βασικές έννοιες στατιστικής, στάδια ποσοτικής έρευνας και διαφορές με την ποιοτική κ.ά.),
 • να συγγράφουν θεωρητικές ή ερευνητικές εργασίες προς δημοσίευση σε περιοδικά με κριτές και επιστημονικά συνέδρια.

4. Μοριοδότηση

4.1. Μοριοδότηση – αναγνώριση

Το σεμινάριο μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις:

 1. Σύμφωνα με την απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1961/30-06-2016), για τον καθορισμό κριτηρίων και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων των ΣΕΚ, ΠΣΕΚ και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, με το μέγιστο αριθμό μορίων (2).
 2. στις προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υ.Π.Ε.Θ.) ως εξής:
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ, με αρ. πρωτ. 4259/221/01.09.2016 (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή δικηγόρων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, φιλολόγων, εποπτών, εργατών μαγειρείων και διερμηνέων, με αρ. πρωτ. 3915/192/15.04.2016 (0,50 βαθμοί/100 ώρες επιμόρφωσης, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή εκπαιδευτών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με αρ. πρωτ. 660/2/3463/30-01-2014 (με 2 μόρια).
 1. Το σεμινάριο παρέχει επιμόρφωση σε όσους εργάζονται (Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 6/2016 με αρ. Πρωτ. 50988/23.06.2016, Α΄ κύκλος) ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε Δήμους και Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Προσφυγικών Ροών. Σύντομα θα ξεκινήσει και ο Β’ κύκλος προσλήψεων σε όλους τους δήμους της χώρας.

Επίσης, στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας είναι η αξιοποίηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού στις προσφυγικές δομές, ειδικά σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/amesi-proslipsi-800-anapliroton-anakoinose-o-nfilis-gia-tin-ekpaideysi-prosfygon.

Επιπλέον, το σεμινάριο μοριοδοτείται:

 • σε προκηρύξεις ιδιωτικών φορέων
 • σε προκηρύξεις Κοινωνικών Εταίρων (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΣΕΒ ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ)
 • σε δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4.2. Μοριοδότηση του σεμιναρίου για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, η επιμόρφωση  συνυπολογίζεται ως συνεκτιμώμενο προσόν στο φάκελο του υποψηφίου για την μοριοδότηση της συνέντευξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2δδ του ίδιου νόμου, μοριοδοτείται η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές με 0,25 μονάδες κατ’ άρθρο (με ανώτατο όριο τα 2 μόρια, δηλαδή 8 επιστημονικά άρθρα), ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5, οι ανακοινώσεις σε συνέδρια συνεκτιμώνται στο βιογραφικό του υποψηφίου για τη μοριοδότηση της συνέντευξης.

Στο πλαίσιο αυτό, στους επιμορφούμενους που κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκπονούν υπό την επίβλεψή μας θεωρητικές ή ερευνητικές εργασίες, παρέχουμε τη δυνατότητα δημοσίευσης των ολοκληρωμένων εργασιών τους ως άρθρα στις ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις μας με κριτές όπως:

Προϋπόθεση για τη δημοσίευση των εργασιών στις περιοδικές εκδόσεις είναι:

 1. να πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα κάθε έκδοσης,
 2. οι εργασίες να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία τυφλής κρίσης και να αξιολογηθούν ως δημοσιεύσιμες.

4.3. Χορηγούμενα ECTS

Με βάση τις οδηγίες της Διαδικασίας της Μπολόνια, εφαρμόζουμε το σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). Οι πιστωτικές µονάδες ECTS εκφράζουν το συνολικό φόρτο εργασίας (διδασκαλία, προσωπική μελέτη και εκπόνηση εργασιών) που χρειάζονται οι επιμορφούμενοι για να επιτύχουν τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα.

Με βάση το σύστημα αυτό, στους επιμορφούμενους χορηγούνται μονάδες ECTS ως εξής:

Ο αριθμός των ECTS αναγράφεται στη βεβαίωση παρακολούθησης και το πιστοποιητικό σπουδών που χορηγούνται στους επιμορφούμενους  με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και αναγνωρίζεται από όλα τα προγράμματα και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που εφαρμόζουν το σύστημα ECTS.

5.       Θεματικές ενότητες

Βασικές θεματικές ενότητες:

 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
 • Μέθοδοι διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και εφαρμογές τους
 • Τεχνικές και μέσα διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Προβλήματα κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και τρόποι αντιμετώπισής τους
 • Διδασκαλία του λεξιλογίου, της γραμματικής και της προφοράς
 • Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και ΤΠΕ
 • Διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
 • Αξιολόγηση διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
 • Αξιοποίηση της λογοτεχνίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
 • Σχέδια μαθήματος – Αρχέτυπα διδασκαλίας

6.       Διάγραμμα σπουδών και μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται διαδικτυακά με ασύγχρονη εκπαίδευση.

6.1. Σεμινάριο 200 ωρών

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης 200 ωρών είναι εξάμηνα και περιλαμβάνουν για τους επιμορφούμενους τα εξής:

 • 160 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μελέτη ηλεκτρονικού εγχειριδίου και πιστοποιούνται με τη συμπλήρωση τεστ πολλαπλών επιλογών. Για την εμπέδωση της ύλης θα δίνονται άρθρα, κεφάλαια βιβλίων, βιντεοσκοπημένες τηλεδιασκέψεις ή εισηγήσεις, για τα οποία οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασίες που θα τους ανατίθενται.
 • 40 ώρες για πρακτική άσκηση με τη δημιουργία 1 αρχετύπου διδασκαλίας (http://a-learning.inpatra.gr) σε συνεργασία με τους επιβλέποντες,

6.2. Σεμινάριο 300 ωρών

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης 300 ωρών είναι εξάμηνα και περιλαμβάνουν για τους επιμορφούμενους τα εξής:

 • 160 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μελέτη ηλεκτρονικού εγχειριδίου και πιστοποιούνται με τη συμπλήρωση τεστ πολλαπλών επιλογών. Για την εμπέδωση της ύλης θα δίνονται άρθρα, κεφάλαια βιβλίων, βιντεοσκοπημένες τηλεδιασκέψεις ή εισηγήσεις, για τα οποία οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασίες που θα τους ανατίθενται.
 • 80 ώρες για πρακτική άσκηση με τη δημιουργία 2 αρχετύπων διδασκαλίας (http://a-learning.inpatra.gr) σε συνεργασία με τους επιβλέποντες,
 • 60 ώρες για τη συγγραφή 1 ποιοτικής ή 1 ποσοτικής ερευνητικής εργασίας υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος.

6.3. Σεμινάριο 400 ωρών

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης 400 ωρών είναι ετήσια και περιλαμβάνουν για τους επιμορφούμενους τα εξής:

 • 160 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μελέτη ηλεκτρονικού εγχειριδίου και πιστοποιούνται με τη συμπλήρωση τεστ πολλαπλών επιλογών. Για την εμπέδωση της ύλης θα δίνονται άρθρα, κεφάλαια βιβλίων, βιντεοσκοπημένες τηλεδιασκέψεις ή εισηγήσεις, για τα οποία οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασίες που θα τους ανατίθενται.
 • 120 ώρες για πρακτική άσκηση με τη δημιουργία 3 αρχετύπων διδασκαλίας (http://a-learning.inpatra.gr) σε συνεργασία με τους επιβλέποντες,
 • 120 ώρες για τη συγγραφή 1 ποιοτικής και 1 ποσοτικής ερευνητικής εργασίας υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος.

Συγκεντρωτικός πίνακας δραστηριοτήτων επιμορφωτικών σεμιναρίων:

* Η διάρκεια επιμόρφωσης υπολογίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος.

7.       Επίβλεψη ερευνητικών εργασιών και υποστήριξη 

Αναφορικά με τις ερευνητικές εργασίες και τα αρχέτυπα, παρέχεται από το φορέα μας συνεχής επίβλεψη και καθοδήγηση, τόσο στην επιλογή των θεμάτων εργασιών όσο και στην εκπόνησή τους.

8.       Εκπαιδευτικό υλικό

Στους επιμορφούμενους χορηγούνται:

 • Ηλεκτρονικά εγχειρίδια (ebook)
 • Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, όπως:
  • βιντεοσκοπημένες ανακοινώσεις ερευνητικών και θεωρητικών εργασιών,
  • βιντεοσκοπημένες τηλεδιασκέψεις πανεπιστημιακών,
  • πρόσβαση στο αρχείο της ηλεκτρονικής περιοδικής έκδοσης «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής»,
  • πρόσβαση στο αρχείο της ηλεκτρονικής περιοδικής έκδοσης «Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες»,
  • άλλα επιστημονικά άρθρα.
 • Προδιαγραφές συγγραφής και μορφοποίησης εργασιών

9.       Τίτλοι σπουδών που χορηγούνται:

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 • Αποδεικτικό μαθημάτων και εργασιών

10.    Αξιολόγηση επιμορφούμενων

Η αξιολόγηση των επιμορφούμενων προκύπτει από:

 • την παράδοση των εργασιών της ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • τη συμπλήρωση του τεστ πολλαπλών επιλογών.
 • τη συγγραφή των ερευνητικών εργασιών
 • την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης (αρχετύπων)

11.    Συμμετοχή σε συνέδρια ως εισηγητές

Εφόσον οι επιμορφούμενοι το επιθυμούν, οι εργασίες που θα εκπονήσουν στα πλαίσια των υποχρεώσεων του σεμιναρίου υπό την επίβλεψη του φορέα, μπορούν να υποβληθούν ως υποψήφιες ανακοινώσεις για παρουσίαση στα συνέδρια που διοργανώνει κάθε χρόνο και τα οποία αναρτούνται στην ιστοσελίδα του http://www.ipode.gr.

Προϋπόθεση για συμμετοχή των επιμορφούμενων ως εισηγητές είναι η θεωρητική ή ερευνητική εργασία ή αρχέτυπο – σχέδιο διδασκαλίας να κατατεθεί προς κρίση έως την ημερομηνία που προβλέπεται από την ανακοίνωση του κάθε συνεδρίου και να εγκριθεί από την επιτροπή κριτών του.

Οι επιμορφούμενοι θα παρουσιάσουν την εργασία τους στο συνέδριο με τις ίδιες προϋποθέσεις που συμμετέχουν όλοι οι εισηγητές και εφόσον κριθούν θετικά από τους κριτές θα δημοσιευθούν στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία θα χορηγηθούν δωρεάν σε όλους τους συνέδρους σε ηλεκτρονική μορφή.

12.    Δημοσίευση σε περιοδικές εκδόσεις

Οι επιμορφούμενοι έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να συγγράψουν θεωρητικό ή ερευνητικό άρθρο υπό την επίβλεψη του φορέα για δημοσίευση στην:

 • Διεθνή Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση με κριτές με τίτλο «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» (http://periodiko.inpatra.gr).
 • Διεθνή Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση με κριτές με τίτλο «Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες» (http://politika.inpatra.gr).
 • Διεθνή Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση με κριτές με τίτλο «Theory and Research in the Sciences of Education» (http://e-journal.inpatra.gr)

Προϋπόθεση για τη δημοσίευση των εργασιών στις περιοδικές εκδόσεις είναι:

 1. να πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα κάθε έκδοσης,
 2. οι εργασίες να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία κρίσης και να αξιολογηθούν ως δημοσιεύσιμες.

Αίτηση εγγραφής


Επικοινωνία